Zvolte jazyk

7/2023: Pečetidlo sdruženého cechu kovářů

 

Cechovní pečetidla představují vzácné historické artefakty, které nám umožňují nahlédnout do bohatého dědictví a tradic řemeslného cechu. Jedním z výmluvných příkladů je pečetidlo sdruženého cechu kovářů, které nám odkrývá nejen jedinečné prvky heraldiky, ale i významné místo, které cechy zaujímaly v minulosti.

Exponát měsíce června tvoří soubor čtyř černobílých fotografií, které zachycují autentické momentky z Železnobrodského jarmarku. Každá z nich nám otevírá okno do minulosti a umožňuje nám procházet se ulicemi a atmosférou tohoto specifického období.

Pečetidlo sdruženého cechu kovářů je vyrobeno z železa a disponuje rukojetí pro pohodlné používání. Na jeho středu naleznete znak cechu, který je rozdělen do čtyř polí. Těmito symboly jsou podkova, kolo, zkřížené dva klíče a dva zkřížené meče. Nad znakem je umístěn letopočet 1707, což nás přenáší do doby vzniku tohoto pečetidla. Okolo znaku najdeme nečitelný nápis "INSIGEL DER SCHMI", což v němčině znamená "Pečetidlo kovářského cechu". Dále jsou uvedena jména města "D. STADT EISEN BROD", které odkazuje na město Železný Brod jako na místo působení cechu.

Cechovní heraldika představuje důležitou součást heraldiky, která se zabývá popisem znaků a znamení cechů a zkoumá jejich funkce a význam v kontextu jejich působení. Zpravidla se cechovní heraldika projevovala na polích pečetí, ale vyskytovala se také na různých cechovních artefaktech, jako jsou truhlice, poháry, pohřební štíty, korouhve a další.

V českých zemích zažívaly cechy svůj vrchol v 14. a 15. století, kdy získaly pozornost dokonce i od vrchnosti poddanských měst a městeček. Cechy měly významnou roli ve společnosti, neboť garantovaly kvalitu zboží pro veřejnost a chránily práva a zájmy svých členů. Avšak s postupem času se vliv cechů snižoval, a v 19. století byly některé z nich rušeny, včetně tohoto kovářského cechu.

Cechovní pečetidla nesla povahu erbů a zobrazovala typické výrobky, nástroje, suroviny a postupy spojené s daným řemeslem. Symbolika pečetidla kovářského cechu s kombinací podkovy, kola, klíčů a mečů odkazuje na klíčové prvky kovářského řemesla. Pečetidlo sdruženého cechu kovářů představuje okno do minulosti, kdy cechy hrály důležitou roli ve společnosti a byly nositeli bohatého řemeslného dědictví.

Muzeum získalo tento předmět jako dar od Živnostenského společenstva ze Železného Brodu v roce 1934

 

 

fotografie ze smutecniho vence
detail smutecniho vence
detail smutecniho vence II
Tvorba internetových stránek Dejtonaweb.cz | Jan Adamec